7/100 of IU’s beauty

7/100 of IU’s beauty

iu-jjang:

cr: yaonge41

(Source: iumushimushi)

Fanmade Video of IU/Soonshin’s scenes for KOK’s MV